จองหอพัก
ชื่อเวียง (Th) : เวียงลอชื่อเวียง (En) :
สีประจำเวียง : สีเขียว
ความหมาย :

นำภาพรวงข้าว มาจัดองค์ประกอบให้สอดคล้องกับชื่อเวียง โดยมีรวงข้าวอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งสีเหลืองทองอันอุดมสมบูรณ์ ข้าว ถือเป็นอาหารหลักของคนไทยและถือเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตกับมนุษย์ทุกคน ภาพกนก หมายถึง ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภาพบุคคล หมายถึง สมองและชุมชน เปรียบเสมือนการสร้างองค์ความรู้ในชุมชนโดยการวิจัย สีเทาแสด คือ สีประจำมหาวิทยาลัย องค์ประกอบทั้งหมดอยู่ในกรอบของวงกลม มีความหมายในภาพรวมคือ การมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา :

เน้นความสงบ และความอุดมสมบูรณ์

กิจกรรม :

เน้นความสงบ และความอุดมสมบูรณ์

ความเป็นมา :

เป็นเวียงโบราณ มีที่ราบกว้างใหญ่ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองพะเยา ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์ :
   -
เมนูหอพัก  
เวียง