จองหอพัก
ชื่อเวียง (Th) : เวียงกาหลวงชื่อเวียง (En) :
สีประจำเวียง : สีฟ้า
ความหมาย :

นำภาพอีกา วงกลม และใบไม้ มาจัดองค์ประกอบให้สอดคล้องกับชื่อเวียง โดยที่ใบไม้ คือ ทรัพยากรธรรมชาติ สีเทา แสด คือ สีประจำมหาวิทยาลัยองค์ประกอบทั้งหมดมีความหมายในภาพรวมคือ การสร้างองค์ความรู้ในชุมชนโดยการวิจัย และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน

ปรัชญา :

เน้นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนองตอบความต้องการกับการศึกษาในปัจจุบัน

กิจกรรม :

เน้นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนองตอบความต้องการกับการศึกษาในปัจจุบัน

ความเป็นมา :

เป็นเวียงโบราณ ตั้งอยู่ใกล้กับเวียงบัว ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ บ้านแม่กาหลวง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์ :
   -
เมนูหอพัก  
เวียง