จองหอพัก
ชื่อเวียง (Th) : เวียงน้ำเต้าชื่อเวียง (En) : NAMTAO
สีประจำเวียง : น้ำเงิน
Logo เวียงน้ำเต้า
ความหมาย :

นำภาพน้ำเต้าซึ่งเป็นพืชเครือเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง มาจัดองค์ประกอบให้สอดคล้องกับชื่อเวียง น้ำเต้าเป็นพืชที่มีผลค่อนข้างใหญ่ หมายถึง องค์ความรู้ต่างๆ ที่กว้างขวาง วงกลมหมายถึงการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ หนังสือที่เปิดออก หมายถึง การศึกษา แถบด้านบน 9 แถบ หมายถึงความเจริญก้าวหน้า ลวดลายจักสานหมายถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ องค์ประกอบทั้งหมดมีความหมายในภาพรวมคือ การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และการทำงานเพื่อส่วนรวม กิจกรรมเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานทั้งคน และส่วนรวม

ปรัชญา :

เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานทั้งคนและส่วนรวม

กิจกรรม :

น้ำเต้าคืนถิ่น ปีนเสาน้ำมัน งานเทศกาลพระธาตุวัดลี

ความเป็นมา :

เป็นเวียงโบราณยุคแรก รูปทรงเป็นรูปน้ำเต้า ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.พะเยา (วัดลี-รร.พะเยาพิทยาคม)

เว็บไซต์ :
   -
เมนูหอพัก  
เวียง