จองหอพัก
ชื่อเวียง (Th) : เวียงบัวชื่อเวียง (En) :
สีประจำเวียง : สีแดง
ความหมาย :

นำภาพปลากัดพื้นบ้าน มาจัดองค์ประกอบให้สอดคล้องกับชื่อเวียง โดยที่ปลากัด 2 ตัว อยู่ในกรอบของวงกลม อันหมายถึง โลกมนุษย์ แถบโค้งที่พุ่งอย่างรวดเร็ว หมายถึง ความคล่องแคล่วรวดเร็วเปรียบเสมือน เทคโนโลยีต่างๆ ที่อำนวยความสะดวก แก่มนุษย์เราทุกคน สีเทา แสด คือ สีประจำหาวิทยาลัย องค์ประกอบทั้งหมดมีความหมายในภาพรวม คือ ในโลกยุคใหม่และการแข่งขัน ต้องเรียนรู้โดยสามารถ นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้ทันสภาวการณ์ และอย่างเหมาะสม

ปรัชญา :

เน้นการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับความรู้พื้นฐาน เพื่อการพัฒนายั่งยืน

กิจกรรม :

เน้นการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับความรู้พื้นฐาน เพื่อการพัฒนายั่งยืน

ความเป็นมา :

เป็นเวียงโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กา เป็นแหล่งเตาเผาที่สำคัญของเมืองพะเยา ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านบัว ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์ :
   -
เมนูหอพัก  
เวียง