จองหอพัก
ชื่อเวียง (Th) : เวียงเชียงแรงชื่อเวียง (En) :
สีประจำเวียง : สีชมพู
ความหมาย :

รูปช้างที่ถักทอบนตุงไทยลื้อ

ปรัชญา :

เน้นความหลากหลายของชาติพันธ์ คือความเป็นหนึ่งของชุมชน

กิจกรรม :

เน้นการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับความรู้พื้นฐานเพื่อการพัฒนายั่งยืน

ความเป็นมา :

เป็นเวียงโบราณรุ่นแรกของอำเภอเชียงคำ มีกลุ่มชาติพันธ์ไทลื้ออาศัยอยู่ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตำบลเชียงแรง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์ :
   -
เมนูหอพัก  
เวียง