จองหอพัก
ชื่อเวียง (Th) : เวียงจอมทองชื่อเวียง (En) :
สีประจำเวียง : สีเหลือง
ความหมาย :

นำภาพพระธาตุจอมทอง ซึ่งเป็นสิ่งเคารพสักการบูชาของชาวพุทธมาจักองค์ประกอบให้สอดคล้องกับชื่อเวียง พระธาตุจอม-ทองเป็นตัวแทนของศาสนา และคุณงามความดี สีเหลืองทอง หมายถึง วามเจริญรุ่งเรือง วงกลม หมายถึง สมอง แถบโค้งด้านล่าง คือ เปลวรัศมีแห่งความดีและความร่วมมือ หรือช่วยเหลือกัน สีเทา แสด คือ สีประจำมหาวิทยาลัย องค์ประกอบทั้งหมดสื่อความหมายในภาพรวม คือ มนุษย์ทุกคนนอกจากเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านวิชาการแล้ว ต้องมีคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย

ปรัชญา :

เน้นคุณธรรม และจริยธรรมตามแนวทางศาสนา

กิจกรรม :

เน้นคุณธรรม และจริยธรรมตามแนวทางศาสนา

ความเป็นมา :

เป็นเวียงยุคแรกของเมืองพะเยา เป็นเวียงศาสนามีคูน้ำคันดันล้อมรอบพระธาตุจอมทองเป็นรูปวงกลม ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์ :
   -
เมนูหอพัก  
เวียง