ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
 • ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต

 • 1. Click ที่เมนู เข้าสู่ระบบ
 • 2. ระบุเลขประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวบุคคล
 • 3. Click ที่เมนู บันทึกทะเบียนประวัติ เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
 • 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง จากนั้น Click ที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล
 • 5. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก จากนั้น Click ที่ปุ่ม ยืนยันการบันทึกข้อมูล
 • ขั้นตอนการพิมพ์ใบระเบียนประวัติ

 • 1. Click ที่เมนู เข้าสู่ระบบ
 • 2. ระบุเลขประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวบุคคล
 • 3. Click ที่เมนู พิมพ์ใบระเบียนประวัติ
 • 4. พิมพ์ใบระเบียนประวัติ เพื่อนำมารายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต
เมนูบันทึกทะเบียนประวัติ