วีดีโอการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์  
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ  
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2558, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 9 พฤษภาคม 2554, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
เมื่อ: 15 ธันวาคม 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน
เมื่อ: 6 มกราคม 2558, ข้อมูลโดย: งานทะเบียนฯ
อ่านเพิ่มเติม
การยื่นคำร้องยื่นความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาตกแผนการศึกษา
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2556, ข้อมูลโดย: wutthiphong.kh
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิต
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2554, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี แบบ ๓ ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบโท พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือ  
กำหนดการขึ้นทะเบียนประวัติ  
งานตารางสอน  
ปฏิทินการศึกษา  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
ข้อมูลแนะนำ  
 ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ Web Browser
Google Chrome
Firefox 4 ขึ้นไป
ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ PDF viewer
Foxit Reader
User Online  
เอกสารอ้างอิง CUPT QA  
 

รายวิชา 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ที่นั่งเต็ม)
นิสิตที่ประสงค์เรียนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้ลงทะเบียนรายวิชา 003136 พะเยาศึกษา (แทน)


แจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน และการผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน

ของนิสิตระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ
นิสิตสามารถยื่นความประสงค์ขอลงทะเบียนรายวิชา (UP20.1) 
ได้ระหว่างวันที่
29 ธ.ค. 2559 – 22 ม.ค. 2560 และเมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้ว
นิสิต
ต้องติดตามแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ยื่นแบบขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอน (UP20)  
มายังกองบริการการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 16 – 23 ม.ค. 2560
หลังจากที่ (UP20) อนุมัติแล้ว ให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชา ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 27 ม.ค. 2560

** กรณีที่นิสิตไม่สามารถยื่น UP20.1 ได้ เนื่องจากรายวิชาไม่เปิด ให้นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนยื่นแบบฟอร์ม UP21 
ขอเปิดรายวิชา/หมู่เรียน
ภายในวันที่ 23 ม.ค. 2560

ประกาศ
นิสิต รหัส 56 และน้อยกว่า ที่ไม่มีวิชาลงทะเบียนเรียนและประสงค์จะยื่นจบในภาคการศึกษาฤดูร้อน
ให้นิสิตมายื่นปรับ ปฏิทินการศึกษา ที่งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 

นิสิต รหัส 56 และน้อยกว่า 
ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวนหน่วยกิต น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (เกินหลักสูตร)
ให้นิสิตมายื่นปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน ที่งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ภายในวันที่ 23 มกราคม 2559
ยกเว้น รายวิชาฝึกงาน/รายวิชาการศึกษาอิสระ/ศิลปนิพนธ์
** ทั้งนี้ ให้นิสิตยื่นบัตรนิสิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนด้วยตนเอง
 ที่งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ห้อง ICT 1207 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙


มหาวิทยาลัยอนุมัติการจำแนกสภาพนิสิตของนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า ดังนี้

1.นิสิตที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 และได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
ให้นับผลการเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 นั้นด้วย
2. กรณีนิสิตมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 และได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน
ให้นับผลการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้นด้วย
 หากมีข้อสงสัย โทร. 054-466 666 ต่อ 1021 ,1831 ,1832


นิสิตที่ประสงค์ลงทะเบียน วิชาเลือกเสรี  สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (00xxxx)

       มีปัญหา ข้อสงสัย หรืออยากสอบถาม ติดต่อได้ที่ 

ของการใช้งานระบบ REG ได้ที่
เข้าสู่ระบบ ไปที่เมนู บัญชีผู้ใช้ > แจ้งปัญหาการใช้งาน

Facebook งานทะเบียนฯ (คลิก) หรือ โทร. 054-466666
งานตารางสอน ต่อ 1028,  งานคอมพิวเตอร์   ต่อ  1025, งานเอกสาร  ต่อ  1021 , 1832 , 1831
งานหลักสูตร  ต่อ  1830 , 1022 , งานรับเข้าศึกษา  ต่อ  1270-3

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕60 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
(เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2554 โดย งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล)