วีดีโอการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์  
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ  
เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2561, ข้อมูลโดย: งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2558, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 28 กันยายน 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือ  
คู่มือนิสิต
คู่มือการรับบริการ
     งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

กำหนดการขึ้นทะเบียนประวัติ  
งานตารางสอน  
ปฏิทินการศึกษา  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/ประกาศ  
ข้อมูลแนะนำ  
 ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ Web Browser
Google Chrome
Firefox 4 ขึ้นไป
ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ PDF viewer
Foxit Reader
เอกสาร/รายงานสถิติ  
User Online  
 

การถอนรายวิชา (ติดอักษร W) ตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2562

กรณียื่นเอกสาร 
1. ยื่นคำร้องผ่าน www.reg.up.ac.th 
2. พิมพ์เอกสารขอถอนรายวิชา (UP8) 
3. นำเอกสารขอถอนรายวิชา (UP8)ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำรายวิชา ลงนาม
4. นำเอกสารขอถอนรายวิชา (UP8) พร้อมบัตรนิสิต/บัตรประชาชน มายื่นที่งานทะเบียนนิสิตฯ เพื่อทำการถอนรายวิชา (ติดอักษร W) 

ภายในวันที่ 25 มี.ค. 62 เวลา 16.00 น.     

กรณียื่น Online
1. ยื่นคำร้องผ่าน www.reg.up.ac.th 
2. แจ้ง อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำรายวิชา เพื่ออนุมัติ online
3. คำร้องที่ผ่านการอนุมัติ งานทะเบียนนิสิตฯ จะทำการถอนรายวิชา online
หมายเหตุ กรณีที่นิสิตยื่นคำร้องระบบ Online แต่ อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำรายวิชา

ไม่ได้อนุมัติ online คำร้องขอถอนรายวิชา (UP8) ของนิสิตจะถูกยกเลิกคำร้อง
ภายในวันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 18.00 น. 


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561ประกาศตารางเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพ) โมดูลที่ 2 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (อัพเดรต 14 มีนาคม 2562)


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙


นิสิตที่ประสงค์ลงทะเบียน วิชาเลือกเสรี  สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (00xxxx)

       มีปัญหา ข้อสงสัย หรืออยากสอบถาม ติดต่อได้ที่ 

ของการใช้งานระบบ REG ได้ที่
เข้าสู่ระบบ ไปที่เมนู บัญชีผู้ใช้ > แจ้งปัญหาการใช้งาน

Facebook งานทะเบียนฯ (คลิก) หรือ โทร. 054-466666
งานตารางสอน ต่อ 1028,  งานคอมพิวเตอร์   ต่อ  1025, งานเอกสาร  ต่อ  1021 , 1832 , 1831
งานหลักสูตร  ต่อ  1830 , 1022 , งานรับเข้าศึกษา  ต่อ  1270-3


(เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 โดย งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล)