ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน
เมื่อ: 6 มกราคม 2558 , ข้อมูลโดย: งานทะเบียนฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ตารางสอน
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557  สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า

ระดับปริญญาโท แผน ก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557(AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557
ระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกาา ปีการศึกษา 2557
ระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า

ข่าวอื่นๆ  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบโท พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี แบบ ๓ ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ประกาศเรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย: งานทะเบียนและประมวลผล
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย: งานทะเบียนและประมวลผล