โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร01/12/2561 - 03/01/256201/12/2561 - 03/01/2562 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์18/03/2562 - 01/04/256218/03/2562 - 01/04/2562-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 28 100% - - - - - - - -
0102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 42 100% - - - - - - - -
0103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 21 100% - - - - - - - -
0104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 100% - - - - - - - -
0105 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 42 100% - - - - - - - -
0106 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ) 20 100% - - - - - - - -
0107 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 20 100% - - - - - - - -
0108 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 20 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0109 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 100% - - - - - - - -
0110 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 100% - - - - - - - -
0111 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 30 100% - - - - - - - -
0112 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 100% - - - - - - - -
0113 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 100% - - - - - - - -
0114 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 30 100% - - - - - - - -
0115 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 30 100% - - - - - - - -
0116 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 30 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
0117 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 200 100% - - - - - - - -
0118 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต) 30 100% - - - - - - - -
0119 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 30 100% - - - - - - - -
0120 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 30 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
0121 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 60 100% - - - - - - - -
0122 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 30 100% - - - - - - - -
0123 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 30 100% - - - - - - - -
0124 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 100% - - - - - - - -
0125 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) 30 100% - - - - - - - -
0126 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) 15 100% - - - - - - - -
0127 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) 15 100% - - - - - - - -
0128 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) 15 100% - - - - - - - -
0129 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) 15 100% - - - - - - - -
0130 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) 15 100% - - - - - - - -
0131 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) 10 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
0132 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 100 100% - - - - - - - -
0133 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 75 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0134 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 40 100% - - - - - - - -
0135 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 45 100% - - - - - - - -
0136 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 60 100% - - - - - - - -
0137 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 60 100% - - - - - - - -
0138 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 50 100% - - - - - - - -
0139 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 60 100% - - - - - - - -
0140 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 60 100% - - - - - - - -
0141 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 60 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
0142 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 100% - - - - - - - -
0143 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 30 100% - - - - - - - -
0144 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 30 100% - - - - - - - -
0145 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 100% - - - - - - - -
0146 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 20 100% - - - - - - - -
0147 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 20 100% - - - - - - - -
0148 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 20 100% - - - - - - - -
0149 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา) 5 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
0150 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 60 100% - - - - - - - -
0151 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 40 100% - - - - - - - -
0152 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 30 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0153 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 100% - - - - - - - -
0154 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 30 100% - - - - - - - -
0155 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 45 100% - - - - - - - -
0156 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
0157 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 35 100% - - - - - - - -
0158 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 30 100% - - - - - - - -
0159 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 20 100% - - - - - - - -
0160 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10 100% - - - - - - - -
0161 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 100% - - - - - - - -
0162 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 25 100% - - - - - - - -
0163 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 10 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
0164 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 30 100% - - - - - - - -
0165 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 20 100% - - - - - - - -
0166 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 15 100% - - - - - - - -
0167 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 15 100% - - - - - - - -
0168 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 20 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
0169 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 60 100% - - - - - - - -
0170 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี) 30 100% - - - - - - - -
0171 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา) 45 100% - - - - - - - -
0172 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 15 100% - - - - - - - -
0173 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์) 15 100% - - - - - - - -
0174 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย) 90 100% - - - - - - - -
0175 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 90 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0176 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 23 100% - - - - - - - -
0177 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 20 100% - - - - - - - -
0178 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 5 100% - - - - - - - -
0179 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 5 100% - - - - - - - -
0180 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 5 100% - - - - - - - -
0181 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 8 100% - - - - - - - -