โครงการที่เปิดรับสมัคร  
  • 6125 : โครงการ Young Creative

  • ประจำปีการศึกษา : 2561
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • สถานะโครงการ : ปิดรับสมัคร
  •  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร02/10/2560 - 10/11/256002/10/2560 - 10/11/256002/10/2560 - 10/11/2560
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร02/10/2560 - 10/11/2560
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์16/07/2561 - 20/07/256116/07/2561 - 20/07/2561-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 4 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
2501 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 40 100% - - - - - - - -