โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร01/02/2561 - 23/02/256101/02/2561 - 23/02/2561 -
ส่งเอกสารหลักฐาน01/02/2561 - 23/02/2561-01/02/2561 - 23/02/2561
ชำระเงินค่าสมัคร01/02/2561 - 23/02/2561
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-26/03/2561 - 28/03/2561-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์11/05/2561 - 21/05/256111/05/2561 - 21/05/2561-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะแพทยศาสตร์
1601 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) 19 30% 10% 30% - - - - 30%