โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร19/06/2560 - 19/06/256019/06/2560 - 19/06/2560 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3601 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 100% - - - - - - - -
3602 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3603 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 5 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3604 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 100% - - - - - - - -
3605 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 5 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3606 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 100% - - - - - - - -