โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร01/04/2560 - 30/04/256001/04/2560 - 30/04/2560 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
2901 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ก แบบ ก2 (วิทยาลัยการจัดการ) 20 - - - - - - - -
2902 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ข (วิทยาลัยการจัดการ) 40 - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
2903 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข (วิทยาลัยการจัดการ) 10 - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
2904 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (วิทยาลัยการจัดการ) 5 100% - - - - - - - -