โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร07/04/2560 - 24/08/256007/04/2560 - 24/08/256007/04/2560 - 20/07/2560
ส่งเอกสารหลักฐาน07/04/2560 - 20/07/2560-07/04/2560 - 20/07/2560
ชำระเงินค่าสมัคร07/04/2560 - 24/08/2560
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์05/08/2560 - 05/08/256005/08/2560 - 05/08/2560-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะพยาบาลศาสตร์
2801 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2558 60 100% - - - - - - - -