โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร03/03/2560 - 02/05/256003/03/2560 - 02/05/2560 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร03/03/2560 - 02/05/2560
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์31/05/2560 - 07/06/256031/05/2560 - 07/06/2560-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1901 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก1 10 100% - - - - - - - -
1902 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
1903 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ข 30 100% - - - - - - - -
1904 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก1 10 100% - - - - - - - -
1905 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
1906 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ข 30 100% - - - - - - - -
1907 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1908 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
1909 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ แผน ข 20 100% - - - - - - - -
1910 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -
1911 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
1912 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ แผน ข 20 100% - - - - - - - -
1913 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
1914 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
1915 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 15 100% - - - - - - - -
1916 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 15 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
1917 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 30 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1918 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
1919 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
1920 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข 30 100% - - - - - - - -
1921 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก2 20 100% - - - - - - - -
1922 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ข 30 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1923 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 20 100% - - - - - - - -
1924 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข 40 100% - - - - - - - -
1925 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 40 100% - - - - - - - -
1926 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
1927 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ข 30 100% - - - - - - - -
1928 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 30 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
1929 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
1930 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
1931 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1932 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
1933 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
1934 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
1935 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
1936 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 10 100% - - - - - - - -
1937 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 20 100% - - - - - - - -
1938 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 20 100% - - - - - - - -
1940 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
1941 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
1942 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 20 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
1943 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
1944 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข 60 100% - - - - - - - -
1945 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 60 100% - - - - - - - -
1946 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
1947 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข 60 100% - - - - - - - -
1948 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 30 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1949 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
1950 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก1 10 100% - - - - - - - -
1951 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
1952 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ข 20 100% - - - - - - - -
1953 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1 10 100% - - - - - - - -
1954 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
1955 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -