โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร08/02/2560 - 10/03/256008/02/2560 - 10/03/2560 -
ส่งเอกสารหลักฐาน08/02/2560 - 10/03/2560-08/02/2560 - 10/03/2560
ชำระเงินค่าสมัคร08/02/2560 - 10/03/2560
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-13/03/2560 - 14/03/2560-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์03/04/2560 - 05/04/256003/04/2560 - 05/04/2560-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1601 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 30 20% 80% - - - - - - -
1602 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 20 20% 80% - - - - - - -
1603 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 30 20% 80% - - - - - - -
1604 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 20% 80% - - - - - - -
1605 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 20% 80% - - - - - - -
1606 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 20 20% 80% - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1607 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20% 80% - - - - - - -
1608 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 20% 80% - - - - - - -
1609 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 30 20% 80% - - - - - - -
1610 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 20% 80% - - - - - - -
1611 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 20% 80% - - - - - - -
1612 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 30 20% 80% - - - - - - -
1613 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 20 20% 80% - - - - - - -
1614 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 80% - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
1615 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 30 20% 80% - - - - - - -
1616 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
1617 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
1618 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
1619 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 30 20% 80% - - - - - - -
1620 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 30 20% 80% - - - - - - -
1621 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 20 20% 80% - - - - - - -
1622 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
1623 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
1624 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
1625 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
1626 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
1627 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
1628 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 20 20% 80% - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1629 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 30 20% 80% - - - - - - -
1630 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 40 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1631 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 30 20% 80% - - - - - - -
1632 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 30 20% 80% - - - - - - -
1633 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 30 20% 80% - - - - - - -
1634 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 30 20% 80% - - - - - - -
1635 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 30 20% 80% - - - - - - -
1636 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 30 20% 80% - - - - - - -
1637 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30 20% 80% - - - - - - -
1638 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 30 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
1639 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 20% 80% - - - - - - -
1640 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 30 20% 80% - - - - - - -
1641 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 30 20% 80% - - - - - - -
1642 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 30 20% 80% - - - - - - -
1643 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 30 20% 80% - - - - - - -
1644 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 30 20% 80% - - - - - - -
1645 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 30 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1646 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 20% 80% - - - - - - -
1647 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 40 20% 80% - - - - - - -
1648 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 20 20% 80% - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
1649 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 20 20% 80% - - - - - - -
1650 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 20 20% 80% - - - - - - -
1651 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 20 20% 80% - - - - - - -
1652 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 20% 80% - - - - - - -
1653 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 20% 80% - - - - - - -
1654 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
1655 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
1656 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 20 20% 80% - - - - - - -
1657 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20% 80% - - - - - - -
1658 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 20 20% 80% - - - - - - -
1659 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 20 20% 80% - - - - - - -
1660 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 20 20% 80% - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
1661 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
1662 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
1663 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
1664 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
1665 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
1666 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
1667 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 80% - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1668 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 20% 80% - - - - - - -
1669 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 30 20% 80% - - - - - - -
1670 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 10 20% 80% - - - - - - -
1671 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 10 20% 80% - - - - - - -
1672 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 10 20% 80% - - - - - - -