โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร07/11/2559 - 21/11/255907/11/2559 - 21/11/255907/11/2559 - 21/11/2559
ส่งเอกสารหลักฐาน07/11/2559 - 21/11/2559-07/11/2559 - 21/11/2559
ชำระเงินค่าสมัคร07/11/2559 - 21/11/2559
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-23/12/2559 - 06/01/2560-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์30/01/2560 - 06/02/256030/01/2560 - 06/02/2560-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะพยาบาลศาสตร์
1101 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 12 20% 30% - 50% - - - - -