โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร01/11/2559 - 15/11/255901/11/2559 - 15/11/255901/11/2559 - 15/11/2559
ส่งเอกสารหลักฐาน01/11/2559 - 15/11/2559-01/11/2559 - 15/11/2559
ชำระเงินค่าสมัคร01/11/2559 - 15/11/2559
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-29/11/2559 - 02/12/2559-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์27/12/2559 - 04/01/256027/12/2559 - 04/01/2560-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 42 100% - - - - - - - -
0202 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 42 100% - - - - - - - -
0203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 42 100% - - - - - - - -
0204 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 42 100% - - - - - - - -
0205 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 100% - - - - - - - -
0206 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 42 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0207 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 100% - - - - - - - -
0208 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 100% - - - - - - - -
0209 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 21 100% - - - - - - - -
0210 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 42 100% - - - - - - - -
0211 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 42 100% - - - - - - - -
0212 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 21 100% - - - - - - - -
0213 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 42 100% - - - - - - - -
0214 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 42 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
0215 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 280 100% - - - - - - - -
0216 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 42 100% - - - - - - - -
0217 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 42 100% - - - - - - - -
0218 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 42 100% - - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
0219 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 40 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
0220 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 10 100% - - - - - - - -
0221 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 84 100% - - - - - - - -
0222 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 21 100% - - - - - - - -
0223 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 168 100% - - - - - - - -
0224 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 84 100% - - - - - - - -
0225 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 63 100% - - - - - - - -
0226 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 70 100% - - - - - - - -
0227 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 28 100% - - - - - - - -
0228 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 28 100% - - - - - - - -
0229 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 28 100% - - - - - - - -
0230 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 28 100% - - - - - - - -
0231 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 28 100% - - - - - - - -
0232 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 28 100% - - - - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
0233 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 40 100% - - - - - - - -
0234 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 28 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
0235 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 140 100% - - - - - - - -
0236 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 140 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0237 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 84 100% - - - - - - - -
0238 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 63 100% - - - - - - - -
0239 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 84 100% - - - - - - - -
0240 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 84 100% - - - - - - - -
0241 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 42 100% - - - - - - - -
0242 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 84 100% - - - - - - - -
0243 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 84 100% - - - - - - - -
0244 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 84 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
0245 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 100% - - - - - - - -
0246 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 42 100% - - - - - - - -
0247 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 42 100% - - - - - - - -
0248 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 100% - - - - - - - -
0249 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 28 100% - - - - - - - -
0250 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 28 100% - - - - - - - -
0251 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 42 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
0252 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 84 100% - - - - - - - -
0253 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 56 100% - - - - - - - -
0254 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 42 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0255 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 63 100% - - - - - - - -
0256 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 56 100% - - - - - - - -
0257 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 63 100% - - - - - - - -
0258 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 42 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
0259 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 28 100% - - - - - - - -
0260 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 42 100% - - - - - - - -
0261 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 42 100% - - - - - - - -
0262 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 18 100% - - - - - - - -
0263 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 70 100% - - - - - - - -
0264 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 28 100% - - - - - - - -
0265 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 14 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
0266 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 42 100% - - - - - - - -
0267 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 100% - - - - - - - -
0268 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 28 100% - - - - - - - -
0269 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 10 100% - - - - - - - -
0270 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 28 100% - - - - - - - -
คณะสหเวชศาสตร์
0271 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 30 100% - - - - - - - -
0272 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 30 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
0273 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 84 100% - - - - - - - -
0274 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 42 100% - - - - - - - -
0275 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 63 100% - - - - - - - -
0276 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 21 100% - - - - - - - -
0277 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 42 100% - - - - - - - -
0278 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 126 100% - - - - - - - -
0279 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 126 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0280 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 42 100% - - - - - - - -
0281 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 42 100% - - - - - - - -
0282 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 7 100% - - - - - - - -
0283 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 7 100% - - - - - - - -
0284 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 7 100% - - - - - - - -