โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร14/03/2559 - 11/08/255914/03/2559 - 11/08/255914/03/2559 - 30/06/2559
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร14/03/2559 - 29/07/2559
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะนิติศาสตร์
1801 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 60 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1802 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โครงการพิเศษ 20 100% - - - - - - - -
1803 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ โครงการพิเศษ 20 100% - - - - - - - -
1804 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการพิเศษ 20 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1805 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 30 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1806 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โครงการพิเศษ (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -
1807 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ โครงการพิเศษ (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1808 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการพิเศษ (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1809 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการพิเศษ (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1810 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษ (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1811 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 30 100% - - - - - - - -