โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร15/03/2559 - 23/09/255915/03/2559 - 23/09/2559 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร15/03/2559 - 29/07/2559
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1701 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก2 15 - - - - - - - -
1702 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2 15 - - - - - - - -
1703 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 15 - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1704 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
1705 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ แผน ข 30 - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
1706 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 15 - - - - - - - -
1707 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 30 - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
1708 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
1709 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 60 - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1710 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก2 5 - - - - - - - -
1711 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข 25 - - - - - - - -
1712 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ข 30 - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1713 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 40 - - - - - - - -
1714 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 40 - - - - - - - -
1715 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข 40 - - - - - - - -
1716 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 40 - - - - - - - -
1717 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
1718 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ข 20 - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
1719 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 5 - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1720 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 3 - - - - - - - -
1721 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
1722 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
1723 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
1724 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 20 - - - - - - - -
1725 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 5 - - - - - - - -
1726 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
1727 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 20 - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
1728 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
1729 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข 60 - - - - - - - -
1730 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 60 - - - - - - - -
1731 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
1732 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข 60 - - - - - - - -
1733 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 60 - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1734 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 15 - - - - - - - -
1735 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก2 15 - - - - - - - -
1736 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ข 20 - - - - - - - -
1737 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1 10 - - - - - - - -
1738 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 15 - - - - - - - -
1739 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1740 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก1 5 - - - - - - - -
1741 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก2 20 - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1742 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2 5 - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1743 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 6 - - - - - - - -