โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร25/11/2558 - 15/12/255825/11/2558 - 15/12/255825/11/2558 - 15/12/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร25/11/2558 - 15/12/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์01/02/2559 - 05/02/255901/02/2559 - 05/02/2559-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะพยาบาลศาสตร์
1201 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 16 20% 30% - 50% - - - - -