โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร02/11/2558 - 25/11/255802/11/2558 - 25/11/255802/11/2558 - 25/11/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร02/11/2558 - 25/11/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์24/02/2559 - 14/03/255924/02/2559 - 14/03/2559-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะแพทยศาสตร์
0501 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 11 20% 20% 10% 30% - - - - 20%