โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร02/11/2558 - 16/11/255802/11/2558 - 16/11/255802/11/2558 - 13/11/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร02/11/2558 - 16/11/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-02/12/2558 - 04/12/2558-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์23/12/2558 - 05/02/255923/12/2558 - 05/02/2559-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 42 100% - - - - - - - -
0202 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 42 100% - - - - - - - -
0203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 42 100% - - - - - - - -
0204 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 42 100% - - - - - - - -
0205 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 100% - - - - - - - -
0206 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 56 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0207 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 84 100% - - - - - - - -
0208 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 63 100% - - - - - - - -
0209 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 63 100% - - - - - - - -
0210 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 84 100% - - - - - - - -
0211 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 100% - - - - - - - -
0212 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 42 100% - - - - - - - -
0213 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 42 100% - - - - - - - -
0214 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
0215 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 280 100% - - - - - - - -
0216 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
0217 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
0218 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
0219 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 40 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
0220 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 10 100% - - - - - - - -
0221 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 84 100% - - - - - - - -
0222 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 42 100% - - - - - - - -
0223 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 140 100% - - - - - - - -
0224 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 140 100% - - - - - - - -
0225 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 63 100% - - - - - - - -
0226 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
0227 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
0228 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
0229 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
0230 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
0231 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 21 100% - - - - - - - -
0232 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
0233 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 40 100% - - - - - - - -
0234 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 28 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
0235 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 168 100% - - - - - - - -
0236 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 140 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0237 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 84 100% - - - - - - - -
0238 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 63 100% - - - - - - - -
0239 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 63 100% - - - - - - - -
0240 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 84 100% - - - - - - - -
0241 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 42 100% - - - - - - - -
0242 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 84 100% - - - - - - - -
0243 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 84 100% - - - - - - - -
0244 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 84 100% - - - - - - - -
0245 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
0246 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 100% - - - - - - - -
0247 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 42 100% - - - - - - - -
0248 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 42 100% - - - - - - - -
0249 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 100% - - - - - - - -
0250 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 28 100% - - - - - - - -
0251 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 28 100% - - - - - - - -
0252 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 42 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
0253 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 84 100% - - - - - - - -
0254 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 56 100% - - - - - - - -
0255 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 56 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0256 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 42 100% - - - - - - - -
0257 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 42 100% - - - - - - - -
0258 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 42 100% - - - - - - - -
0259 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 42 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
0260 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 28 100% - - - - - - - -
0261 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 28 100% - - - - - - - -
0262 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 28 100% - - - - - - - -
0263 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 14 100% - - - - - - - -
0264 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 84 100% - - - - - - - -
0265 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 28 100% - - - - - - - -
0266 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 14 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
0267 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 42 100% - - - - - - - -
0268 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 100% - - - - - - - -
0269 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 28 100% - - - - - - - -
0270 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 21 100% - - - - - - - -
0271 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 42 100% - - - - - - - -
คณะสหเวชศาสตร์
0272 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 30 100% - - - - - - - -
0273 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 30 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
0274 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 84 100% - - - - - - - -
0275 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
0276 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) 63 100% - - - - - - - -
0277 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) 21 100% - - - - - - - -
0278 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
0279 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) 126 100% - - - - - - - -
0280 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 126 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0281 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 42 100% - - - - - - - -
0282 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 42 100% - - - - - - - -
0283 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 100% - - - - - - - -
0284 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 100% - - - - - - - -
0285 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 100% - - - - - - - -