โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร20/10/2558 - 16/11/255820/10/2558 - 16/11/255820/10/2558 - 16/11/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน20/10/2558 - 13/11/2558-20/10/2558 - 13/11/2558
ชำระเงินค่าสมัคร20/10/2558 - 16/11/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5501 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (โครงการพิเศษ) (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -
5502 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
5503 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 60 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
5504 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ) (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -