โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร20/10/2558 - 16/11/255820/10/2558 - 16/11/255820/10/2558 - 13/11/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน20/10/2558 - 13/11/2558-20/10/2558 - 13/11/2558
ชำระเงินค่าสมัคร20/10/2558 - 16/11/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
5301 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว แบบ 1.1 10 - - - - - - - -
5302 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว แบบ 2.1 10 - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
5303 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สหวิทยาการ แบบ 1.1 5 - - - - - - - -
5304 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สหวิทยาการ แบบ 1.2 5 - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5305 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 3 - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
5306 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 1.1 5 - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
5307 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1 3 - - - - - - - -
5308 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 1.1 5 - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
5309 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 แบบ 1.1 10 - - - - - - - -
5310 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 แบบ 2.1 10 - - - - - - - -