โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร11/08/2558 - 12/08/255811/08/2558 - 12/08/2558 -
ส่งเอกสารหลักฐาน11/08/2558 - 21/08/2558-11/08/2558 - 21/08/2558
ชำระเงินค่าสมัคร11/08/2558 - 12/08/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
4901 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 แบบ 1.1 10 100% - - - - - - - -
4902 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 แบบ 2.1 10 100% - - - - - - - -