โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร15/07/2558 - 17/07/255815/07/2558 - 17/07/2558 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
วิทยาลัยการจัดการ
4401 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก 20 100% - - - - - - - -
4402 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข 20 100% - - - - - - - -
4403 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก 20 100% - - - - - - - -
4404 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ข 20 100% - - - - - - - -
4405 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ แผน ก 20 100% - - - - - - - -
4406 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ แผน ข 20 100% - - - - - - - -
4407 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก 20 100% - - - - - - - -
4408 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ข 20 100% - - - - - - - -
4409 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก 20 100% - - - - - - - -
4410 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข 20 100% - - - - - - - -