โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร01/06/2558 - 06/08/255801/06/2558 - 21/08/255801/06/2558 - 03/07/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร01/06/2558 - 17/08/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-09/06/2558 - 17/07/2558-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
3513 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
3514 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ข 30 100% - - - - - - - -
3515 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
3516 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ข 30 100% - - - - - - - -
3517 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3518 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3519 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ข 10 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
3520 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3521 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 21 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
3522 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3523 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 40 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3524 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3525 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข 30 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3526 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
3527 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข 22 100% - - - - - - - -
3528 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 49 100% - - - - - - - -
3529 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3530 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก แบบ ก2 (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 10 100% - - - - - - - -
3531 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ข 30 100% - - - - - - - -
3532 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 30 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
3533 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 9 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3534 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3535 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2 9 100% - - - - - - - -
3536 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 8 100% - - - - - - - -
3537 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง แผน ข 29 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
3538 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3539 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3540 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 16 100% - - - - - - - -
3541 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3542 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3543 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ แผน ข 11 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
3544 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 8 100% - - - - - - - -
3545 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข 14 100% - - - - - - - -
3546 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 55 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3547 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
3548 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ แผน ข 15 100% - - - - - - - -
3549 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 20 100% - - - - - - - -
3550 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข 20 100% - - - - - - - -