โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร01/06/2558 - 19/08/255801/06/2558 - 19/08/255801/06/2558 - 03/07/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน09/06/2558 - 03/07/2558-09/06/2558 - 03/07/2558
ชำระเงินค่าสมัคร01/06/2558 - 10/07/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-09/06/2558 - 10/07/2558-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะนิติศาสตร์
3401 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 60 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3402 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 30 100% - - - - - - - -
3403 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 30 100% - - - - - - - -
3404 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ) (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 50 100% - - - - - - - -