โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร01/04/2558 - 17/08/255801/04/2558 - 17/08/255801/04/2558 - 17/08/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน01/04/2558 - 17/04/2558-01/04/2558 - 17/04/2558
ชำระเงินค่าสมัคร01/04/2558 - 17/04/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-06/05/2558 - 07/05/2558-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์19/05/2558 - 21/05/255819/05/2558 - 21/05/2558-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2601 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 - - - - - - - -
2602 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15 - - - - - - - -
2603 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 15 - - - - - - - -
2604 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5 - - - - - - - -
2605 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10 - - - - - - - -
2606 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 10 - - - - - - - -