โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร08/01/2557 - 30/04/2557 - 08/01/2557 - 25/04/2557
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
57201 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก2 60 100% - - - - - - - -
57202 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ข 60 100% - - - - - - - -
57203 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2 60 100% - - - - - - - -
57204 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ข 60 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
57205 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
57206 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 40 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
57207 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 20 100% - - - - - - - -
57208 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข 40 100% - - - - - - - -
57209 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
57210 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ข 30 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
57211 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
57212 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
57213 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
57214 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง แผน ข 30 100% - - - - - - - -
57215 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
57216 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
57217 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
57218 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 20 100% - - - - - - - -
57219 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปริญญาที่สอง) 20 100% - - - - - - - -
57220 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
57221 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
57222 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 20 100% - - - - - - - -
57223 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
57224 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข 40 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
57225 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
57226 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข 40 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
57227 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
57228 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ แผน ข 20 100% - - - - - - - -
57229 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 20 100% - - - - - - - -
57230 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข 20 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
57231 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข (ณ ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 80 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
57232 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ณ ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 50 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
57233 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง แผน ข (ณ ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 25 100% - - - - - - - -