ข้อมูลกิจกรรมเลือกเสรี  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 1 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
สร้างความสามัคคีในวิทยาลัยฯ UP Games
ณ สนามกีฬาอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 12 ม.ค. 62
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 8.00 เปิดโครงการ