ข้อมูลกิจกรรมเลือกเสรี  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 6 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
เสียงสะท้อนจากนิสิต
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา 28 ส.ค. 62
สภานิสิต 6.00 เปิดโครงการ
สร้างความสามัคคีในวิทยาลัยฯ UP Games
ณ สนามกีฬาอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 12 ม.ค. 62
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 8.00 เปิดโครงการ
เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2562 (ครั้งที่ 17) วันที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 20 ส.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2562 (ครั้งที่ 17) วันที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ส.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2562 (ครั้งที่ 17) วันที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ส.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
โครงการต้นแบบ (Role Model) การสร้างรูปแบบของกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทานาการ
อาคารสงวนเสริมศรี 28 ก.ค. 62
งานบริการและสวัสดิการนิสิต 8.00 เปิดโครงการ