ข้อมูลกิจกรรมเลือกเสรี  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 3 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพว่าที่บัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9 พ.ค. 62
คณะสหเวชศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเห็ดอินทรีย์และการแปรรูปเห็ด
มหาวิทยาลัยพะเยา 10 - 12 มิ.ย. 62
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 24.00 เปิดโครงการ
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธุรกิจการแปรรูปขนมไทยเพื่อสุขภาพจากข้าว
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 3 - 5 มิ.ย. 62
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 24.00 เปิดโครงการ