ข้อมูลกิจกรรมเลือกเสรี  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 15 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง
ลานข่วงวัฒนธรรม 18 ก.พ. 62
โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) 6.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง
วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา 30 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
เสียงสะท้อนจากนิสิต
หอพักนิสิต 25 มี.ค. 62
สภานิสิต 3.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมคริสต์มาส
บ้านนาไร่เดียว ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 12 ม.ค. 62
ชมรมคริสเตียน 6.00 เปิดโครงการ
โครงการอบรม อสม.น. นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
หอประชุมพญางำเมือง 27 - 28 เม.ย. 61
คณะแพทยศาสตร์ 9.00 เปิดโครงการ
อัสลามูอาลัยกุม ครั้งที่ 5
ห้องภูกามยาว 2 16 มี.ค. 62
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 5.00 เปิดโครงการ
Cultural Night ครั้งที่ 2
คริสคจักรเป็นหนึ่ง ต.แม่กา 9 มี.ค. 62
ชมรมคริสเตียน 4.00 เปิดโครงการ
อบรมเสริมสร้างภาษากัมพูชา
ห้อง CE 21 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
ชมรมนิสิตกัมพูชา มหาวิทยาลัยพะเยา 15.00 เปิดโครงการ
ตอบแบบสอบถามความต้องการพื้นฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
Online 29 ม.ค. 62
งานธุรการ 1.00 เปิดโครงการ
ทำแบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ
Online 15 ม.ค. 62
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 1.00 เปิดโครงการ
MEDSCI NIGHT RUN 2019
มหาวิทยาลัยพะเยา 9 มี.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.00 เปิดโครงการ
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การประชุมวิชาการระดับชาติ)
ลาน ฮ. มหาวิทยาลัยพะเยา 11 ก.พ. 62
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 4.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ปีการศึกษา 2561
ห้อง CE10206 10 มี.ค. 62
ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 6.00 เปิดโครงการ
การฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ
หอประชุมพญางำเมือง 8 มี.ค. 62
กองกิจการนิสิต 3.00 เปิดโครงการ
Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP
ณ วลีกาญจน์ รีสอร์ท จังหวัดพะเยา 30 - 31 มี.ค. 62
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 16.00 เปิดโครงการ