ข้อมูลกิจกรรมเลือกเสรี  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 16 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (กิจกรรมลอยกระทง)
ถนนศรีโคมคำ มหาวิทยาลัยพะเยา 24 พ.ย. 61
วิทยาลัยการศึกษา 3.00 เปิดโครงการ
ช่วยงานจิตอาสา งานธุรการ กองกิจการนิสิต
งานธุรการกองกิจ 30 พ.ย. 61
งานธุรการ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการนิทรรศการเปิดบ้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที 1
ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 16 - 18 ส.ค. 61
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 20.00 เปิดโครงการ
ลอยกระทงร่วมกับชุมชนวัดลี
เทศบาลเมืองพะเยา 22 พ.ย. 61
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 5.00 เปิดโครงการ
Worship night ครั้งที่ 8
อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 17 พ.ย. 61
ชมรมคริสเตียน 5.00 เปิดโครงการ
กีฬาเกียร์สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยพะเยา 7 - 11 พ.ย. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14.00 เปิดโครงการ
สานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ลาว ครั้งที่ 15
มหาวิทยาลัยพะเยา 15 - 18 พ.ย. 61
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 32.00 เปิดโครงการ
อบรมทักษะทางด้านกนตรีและการแสดงลูกทุ่ง
อาคารสงวรเสริมศรี 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 61
ชมรมดนตรีลูกทุ่ง ม.พะเยา 16.00 เปิดโครงการ
เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2561 (ครั้งที่ 16) วันที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 16 ส.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2561 (ครั้งที่ 16) วันที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 17 ส.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2561 (ครั้งที่ 16) วันที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ส.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ถอดรหัสการพัฒนานวัฒกรรมท้องถิ่นโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 26 ส.ค. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมสนับสนุนการแสดงลูกทุ่ง
อาคารสงวนเสริมศรี 9 ก.ย. 61
ชมรมดนตรีลูกทุ่ง ม.พะเยา 7.00 เปิดโครงการ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยพะเยา 20 ก.ย. 61
ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยพะเยา 6.00 เปิดโครงการ
ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสุรา
ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม 22 ก.ย. 61
วิทยาลัยการศึกษา 6.00 เปิดโครงการ
อบรมวิธีการสร้างโปรไฟล์แบบมืออาชีพ
ห้องภูกามยาว1 26 ต.ค. 61
ชมรม InU (Inspiration in university) 3.00 เปิดโครงการ