ข้อมูลกิจกรรมคณะ  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 4 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
กิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตพึงประสงค์
ห้องประชุมเมืองพะเยา 15 มี.ค. - 22 ก.พ. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.00 เปิดโครงการ
โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 มี.ค. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.00 เปิดโครงการ
โครงการกีฬา ICT สัมพันธ์
สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 18 - 23 มี.ค. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 - 20 ก.พ. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.00 เปิดโครงการ