ข้อมูลกิจกรรมคณะ  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 18 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู
ห้องประชุมเมืองพะเยา 2 - 25 ก.ค. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมรับน้องคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 13 ก.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครู(กตเวที) นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยพะเยา 25 ก.ค. 62
คณะแพทยศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการเกษตรบูชาครู
CE07208 25 ก.ค. 62
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 4.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ-ขันโตก
ห้อง UB 005 อาคาร 99 ปี 25 ก.ค. 62
คณะสหเวชศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
รับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562
บริเวณหลัง และข้างหอประชุมพญางำเมือง 13 ก.ค. 62
คณะแพทยศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
ce14206 26 - 27 มิ.ย. 62
คณะศิลปศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
โครงการปฐมนิเทศ-เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Pre-U) ประจำปีการศึกษา 2562
ห้องภูกามยาว 3 2 ก.ค. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตรศาสตร์ฯ
CE10206 12 ก.ค. 62
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 4.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว
อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 8 ก.ค. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.00 เปิดโครงการ
ส่งเสริมบุคลิกภาพนิสิตคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 21 ก.ค. 62
คณะแพทยศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
สานสัมพันธ์นิสิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562
(โดม)อาคารสงวนเสริมศรี 2 - 6 ก.ค. 62
คณะแพทยศาสตร์ 21.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมปรับพื้นฐานการใช้ชีวิตสำหรับนิสิตใหม่
ณ ห้องUB 004 อาคารพระอุบาลีคณูปมาจารย์ 4 ก.ค. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.00 เปิดโครงการ
ค่ายรับน้อง Science Start Camp ครั้งที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 28 มิ.ย. - 13 ก.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 15.00 เปิดโครงการ
Young ICT Camp
ห้องประชุมเมืองพะเยา 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22.00 เปิดโครงการ
โครงการสานสัมพันธ์ สิงห์กว๊าน-พิราบขาว
อาคารกิจกรรมโภชนาการ 13 ก.ค. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ห้องภูกามยาว 2-3 6 - 8 ก.ค. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมเล่าความหลังสร้างแรงบันดาลใจ
ณ ห้องUB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 5 ก.ค. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.00 เปิดโครงการ