ข้อมูลกิจกรรมคณะ  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 4 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
เพาะกล้าใหม่ สานสายใยสหเวช
โรงปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ 1 - 4 ก.ค. 62
คณะสหเวชศาสตร์ 16.00 เปิดโครงการ
แสดงความยินดีบัณฑิต
PKY4 13 - 16 พ.ค. 62
คณะนิติศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต
ไร่องุ่นภูกลองฮิลล์ ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 18 - 19 มิ.ย. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 14.00 เปิดโครงการ
ค่ายจิตอาสาจัดห้องสมุดเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต หมู่ 1 ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัดพะเยา
โรงเรียนบ้านทุ่งแต อ.ปง จ.พะเยา 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 61
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 22.00 เปิดโครงการ