ข้อมูลกิจกรรมคณะ  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 74 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
โครงการดน้ำดำหัว ครั้งที่ 6
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 5 เม.ย. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 2.00 เปิดโครงการ
โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (กิจกรรม UP Spirit Cheer 2018)
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา 16 ม.ค. - 2 ก.พ. 62
วิทยาลัยการศึกษา 8.00 เปิดโครงการ
มหกรรมกีฬาและประกวดผู้นำเชียร์
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 2 ก.พ. 62
คณะนิติศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
โครงการทำบุญปีใหม่และเชื่อมสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562
ลาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17 ม.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมรับน้องคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2561
- 11 ส.ค. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ภายใต้โครงการพัฒนานิสิต ตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษ
22 เม.ย. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.00 เปิดโครงการ
สักการะพระวิษณุกรรม
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 มี.ค. 62
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.00 เปิดโครงการ
โครงการอบรม อสม.น. นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
หอประชุมพญางำเมือง 27 - 28 เม.ย. 61
คณะแพทยศาสตร์ 9.00 เปิดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชาการบัญชี
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดพะเยา 5 เม.ย. 62
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 5.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
ub004 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 16 มี.ค. 62
คณะเภสัชศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนิสิต
ห้องประชุมเมืองพะเยา 30 เม.ย. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.00 เปิดโครงการ
โครงการ “ศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์พระนาม”
คณะศิลปศาสตร์ 19 เม.ย. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต
อาคาเรียนรวมภูกามยาว 12 มี.ค. 62
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 8 มี.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 1.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
ใต้ถุนตึกคณะเกษตรศาสตร์ฯ 11 มี.ค. 62
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1.00 เปิดโครงการ
โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
อาคารเรียนรวมหลังเก่า 6 มี.ค. - 6 ก.พ. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งสโมสรนิสิตวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561
- 19 เม.ย. 61
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1.00 เปิดโครงการ
การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
เลือกตั้งระบบออนไลน์ 9 เม.ย. 61
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.00 เปิดโครงการ
pharmacy come back home
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 13 พ.ค. 62
คณะเภสัชศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
การแข่งขันกีฬา SC UP GAMES วันที่ 2
อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 7 เม.ย. - 7 มี.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องคณิตศาสตร์
สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 9 มี.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562
อาคารสงวนเสริมศรี 9 มี.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.00 เปิดโครงการ
INTERIOR ARCHITECTURE กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 17 ก.พ. 61
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 7.00 เปิดโครงการ
รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบและแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง
มหาวิทยาลัยพะเยา 10 ม.ค. - 28 มี.ค. 62
คณะนิติศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 13 - 16 พ.ค. 62
คณะเภสัชศาสตร์ 18.00 เปิดโครงการ
Bye nior
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 ธ.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.00 เปิดโครงการ
สหเวชอาสาพัฒนาชุมชน
บ้านน้ำคะ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 5 - 8 พ.ค. 62
คณะสหเวชศาสตร์ 27.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมรดน้ำดำหัววันปีใหม่ไทย ประจำปี 2562
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 4 เม.ย. 62
คณะเภสัชศาสตร์ 2.00 เปิดโครงการ
โครงการทำบุญคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
- 18 เม.ย. 62
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 4.00 เปิดโครงการ
ค่ายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12
โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ จังหวัดพะเยา 9 - 10 ก.พ. 62
คณะเภสัชศาสตร์ 9.00 เปิดโครงการ
ค่ายอาสา IT เพื่อน้อง ปี 2561
โรงเรียนบ้านบุญเรือง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 20 - 22 เม.ย. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2561
ub004 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9 มี.ค. 62
คณะเภสัชศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องPKY2-3 13 - 16 พ.ค. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยพะเยา 13 - 16 พ.ค. 62
คณะแพทยศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
โครงการบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ
ห้อง PKY 5 12 - 15 ม.ค. 61
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 16.00 เปิดโครงการ
โครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยพะเยา 14 - 15 ม.ค. 61
คณะแพทยศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
สหเวช มพ.ร่วมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 6 - 7 เม.ย. 62
คณะสหเวชศาสตร์ 16.00 เปิดโครงการ
โครงการกีฬาน้องใหม่นิสิตคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 25 ม.ค. - 2 ก.พ. 62
คณะแพทยศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
โครงการกีฬาน้องใหม่
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา 26 ม.ค. - 2 ก.พ. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต (กิจกรรมมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา UP Games)
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา 16 ม.ค. - 2 ก.พ. 62
วิทยาลัยการศึกษา 8.00 เปิดโครงการ
รวมพลัง UP Game
สนามกีฆฬามหาวิทยาลัยพะเยา 2 ก.พ. 62
คณะสหเวชศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่่ 3
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 20 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่่ 4
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 21 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่่ 5
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 22 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่่ 6
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 25 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่่ 7
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 26 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่่ 8
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 27 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่่ 9
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 28 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองครั้งที่ 10
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 29 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
รวมเกียร์เป็นหนึ่ง (2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 4 - 8 ส.ค. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมบายเนียร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ลานกิจกรรมหลังหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 17 มี.ค. 62
คณะเภสัชศาสตร์ 4.00 เปิดโครงการ
โครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 16 - 17 มี.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 16.00 เปิดโครงการ
ค่ายรัฐ-พัฒ อาสา
บ้านตุ่นใต้ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 15 - 17 มี.ค. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18.00 เปิดโครงการ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการ Spirit Cheer
ห้องPKY 2,สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18.00 เปิดโครงการ
โครงการ UP Spirit Cheer
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา 2 ก.พ. 62
คณะศิลปศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
AHS UP Cheerleader Show Case
ห้อง UB 002 อาคารื 99 ปี 26 ม.ค. 62
คณะสหเวชศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
อบรมทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
ตึกคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 24 ก.พ. 61
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 8.00 เปิดโครงการ
โครงการสนับสนุนชมรมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 "ชมรมสิงห์เพลิง"
จังหวัดเชียงใหม่ 9 มี.ค. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
โครงการสานฝันปันน้ำใจ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 26 - 27 ม.ค. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10.00 เปิดโครงการ
ทัศนศึกษาดุริยางคศาสตร์สากล
จังหวัดเชียงใหม่ 29 - 31 มี.ค. 62
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 24.00 เปิดโครงการ
ค่ายส่งเสริมคุณธรรมเเละทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัดพระธาตุจอมทอง 11 - 13 ม.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 14.00 เปิดโครงการ
English Club กิจกรรมย่อยที่ 3 : English Camp
โรงเรียนบ้านปางงุ้น อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 4 - 6 ม.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 24.00 เปิดโครงการ
เกียรติยศลุกรพีนิติสัมพันธ์
ห้อง UB005 อาคาร 99ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 20 ม.ค. 62
คณะนิติศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการจีนวิชาการ
ตึกคณะศิลปศาสตร์ 25 ม.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 26 - 27 ม.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 16.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมรัับมอบเสื้อปฏิบัติการ (เสื้อ Shop)(2561)
มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ส.ค. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
โครงการบริการวิชาการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9 - 10 ก.พ. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชน
- 4 - 9 ก.พ. 62
คณะพยาบาลศาสตร์ 14.00 เปิดโครงการ
บูรณาการวิชาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ห้อง CE 10203 21 ม.ค. 62
คณะพยาบาลศาสตร์ 7.00 เปิดโครงการ
เทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส
ตึกคณะศิลปศาสตร์ 13 ก.พ. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
นิสิตช่วยงานกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ นักเรียน วมว.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 17 มี.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 4.00 เปิดโครงการ
ดนตรีเทียงวัน Mid-day-Music
ห้อง PKY3 6 มี.ค. 62
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
Retreat บุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมสนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 22 - 23 มี.ค. 62
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 16.00 เปิดโครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต กิจกรรมที่ 2
ห้องC201 อาคารเรียนรวม 5 - 6 มิ.ย. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ