ข้อมูลกิจกรรมคณะ  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 3 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
เพาะกล้าใหม่ สานสายใยสหเวช
โรงปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ 4 - 7 ส.ค. 61
คณะสหเวชศาสตร์ 7.00 เปิดโครงการ
สหเวชอาสาพัฒนาชุมชน
บ้านสะหนามใต้ ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 24 - 27 พ.ค. 61
คณะสหเวชศาสตร์ 30.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
UB 005 24 มิ.ย. 61
วิทยาลัยการศึกษา 3.00 เปิดโครงการ