กิจกรรมเล่าความหลังสร้างแรงบันดาลใจ

โครงการ : กิจกรรมเล่าความหลังสร้างแรงบันดาลใจ
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ตามปกติจะมุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อนำไปประกอบอาชีพ แต่สิ่งที่มีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมคือคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ ความคิดและเชาว์ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรับผิดชอบ การวิเคราะห์และการใช้ชีวิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับปัจจุบันนิสิตมักจะมีความเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน และการปรับตัวต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ นิสิตใหม่ได้เรียนรู้วิธีการในการที่จะทำให้ตนเองมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มีความสุข สำเร็จการศึกษาตามประสงค์ และมีการพัฒนาคุณลักษณะในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่สามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ปัญหาสุขภาพจิตและวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำวิธีการไปปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีได้

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 2. ประชุมวางแผนและเตรียมงาน 3. ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 5. ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ ได้แก่ การอบรมอาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตนิสิต และการอบรมพัฒนานิสิต 6. ประชุมเพื่อประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการ

เป้าหมายผลผลิต :

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ - นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 250 คน 2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ - ระดับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม : ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 - ผลประเมินระดับคุณภาพในการพัฒนานิสิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ : ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

สถานที่จัดกิจกรรม :

ณ ห้องUB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง