ไหว้ครูประจำคณะวิชา

โครงการ : โครงการเกษตรบูชาครู
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 4.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

หลักการและเหตุผล :

พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมานานและสมควรที่จะปฏิบัติสืบทอดต่อไป เนื่องจากเป็นประเพณีที่ศิษย์ได้แสดงถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที และความอ่อนน้อม ต่อครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นปูชนียบุคคล ซึ่งเปรียบเสมือนบุพการีที่สองของศิษย์ อันจะน้อมนำให้เกิดความเป็นสิริมงคลมาสู่ตนแล้วยังเป็นการขอขมาลาโทษต่อครูอีกด้วย ดังนั้นทางคณะเกษตรศาสตร์ฯ ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูจึงได้มีการจัด “โครงการไหว้ครูคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติประจำปีการศึกษา 2562” เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งการไหว้ครูนี้ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย ยากที่จะมีชาติอื่นเสมอเหมือน เพราะครูไทยสอนศิษย์ด้วยความรักทุ่มเทด้วยหัวใจของความเป็นครู มิใช่เพื่ออามิสสินจ้าง จึงทำให้ศิษย์และครูมีความผูกพันกันอย่างแน่น ถือเป็นการสืบทอดประเพณีการไหว้ครูที่งดงาม ซึ่งสอดคล้องตามพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยพะเยา

วัตถุประสงค์ :

8.1 เพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงามของไทย 8.2 เพื่อให้นิสิตได้แสดงความอ่อนน้อม กล่าวขอขมาลาโทษ และน้อมรับคำสั่งสอน 8.3 เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวที และความอ่อนน้อม ต่อครู อาจารย์ 8.4 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามระหว่างศิษย์กับคณาจารย์

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ไหว้ครู

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

CE07208

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง