ปฐมนิเทศและกินยาหม้อของนิสิตใหม่

โครงการ : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตรศาสตร์ฯ
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 4.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

หลักการและเหตุผล :

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดการเรียนการสอนใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ การประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ สัตวศาสตร์ และความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร ปัจจุบันมีนิสิตในคณะเกษตรศาสตร์ฯ จำนวน 505 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 คาดว่าจะมีนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากหลากหลายโรงเรียนเข้ามาเป็นน้องใหม่ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประมาณ 140 คน ทางคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยของน้องใหม่ ดังนั้นคณะเกษตรศาสตร์ฯ จึงจัดโครงการ “ปฐมนิเทศเกษตรต้นใหม่” ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และได้พบปะกับคณะผู้บริการ คณาจารย์ และบุคลากรประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับทราบถึงขั้นตอนในการลงทะเบียน เพิ่ม ถอน รายวิชา และงานกิจการนิสิต ในเรื่องของการขอรับทุนการศึกษา กยศ กรอ และสวัสดิการ ที่ทางคณะมีให้กับนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ฯ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทำความรู้จักกับคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 2. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบขอปฏิบัติตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา 3. เพื่อให้นิสิตรับทราบถึงขั้นตอนในเรื่องของงานบริการการศึกษา และงานกิจการนิสิต

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1) ประชุมตัวแทนนิสิตเพื่อวางแผนดําเนินการ และกําหนดวันจัดกิจกรรม 2) แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการ 3) ดำเนินโครงการในวันและเวลาที่กำหนด 4) สรุปผลการเนินโครงการ

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

CE10206

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง