ประกวดดาว-เดือน คณะ

โครงการ : ส่งเสริมบุคลิกภาพนิสิตคณะแพทยศาสตร์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสรรหานิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการกล้าแสดงออกวนการเผยแพร่ภารกิจรวมถึงกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ ตลอดรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อสรรหานิสิตที่มีความพร้อมเพื่อเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรม 2) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออกด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และพร้อมเป็นตัวแทนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

เป้าหมายผลผลิต :

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มีความกล้าแสดงออกด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และพร้อมเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะ

สถานที่จัดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง