ไหว้ครูประจำคณะวิชา

โครงการ : ไหว้ครู(กตเวที) นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

การไหว้ครู นับเป็นวัฒนธรรมไทยแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิริยามารยาท สัมมาคารวะ และมีส่วนที่โน้มน้าวจิตใจมนุษย์ให้รักษาคุณงามความดี รักษาวิทยาการสืบเนื่องไป ทั้งยังจูงใจให้มีนิสัยอ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง การไหว้ครู คือ การแสดงความเคารพกตเวทีต่อท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามต่อการเคารพ ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ 2. เพื่อให้นิสิตได้แสดงถึงความกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ 3. เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้สึกรักและอบอุ่นเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

เป้าหมายผลผลิต :

1. นิสิตได้รักษาประเพณีอันดีงามต่อการเคารพ ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ 2. นิสิตได้แสดงถึงความกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ 3. นิสิตเกิดความรู้สึกรักและอบอุ่นเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น

สถานที่จัดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง