ประชุมเชียร์และรับน้องคณะ

โครงการ : รับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

การจัดทำโครงการรับน้องนิสิตคณะแพทยาสตร์ ประจำปี 2562 เป็นการจัดกิจกรรมให้นิสิตใหม่ได้มีการเรียนรู้ชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้นิสิตได้รู้จักกับเพื่อนนิสิตในชั้นปีเดียวกัน และสร้างความสัมพันธ์กับรุ่นพี่ และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับนิสิต ภายในคณะ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นน้อง

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อก่อให้เกิดความรักสามัคคีในกลุ่มนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 2. เพื่อให้นิสิตได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

เป้าหมายผลผลิต :

1. นิสิตเกิดความรักสามัคคีในกลุ่มนิสิต 2. นิสิตได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

สถานที่จัดกิจกรรม :

บริเวณหลัง และข้างหอประชุมพญางำเมือง

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง