สานสัมพันธ์น้องพี่

โครงการ : สานสัมพันธ์นิสิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 21.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

การจัดทำโครงการสานสัมพันธ์นิสิต คณะแพทยาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2662 เป็นการจัดทำเพื่อให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้และปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการปรับฐานความรู้ในวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้นิสิตได้รู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเดียวกัน และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับนิสิต รวมทั้งสร้างในเกิดการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตทั้งรุ่นพี่และนิสิตรุ่นน้องให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ และเพื่อนใหม่ได้เร็วขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เรียนปรับความรู้พื้นฐานวิชาชีพ 2. เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เกิดความรักสามัคคีในกลุ่มนิสิต 3. เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เกิดความรู้จักและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 4. เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ตระหนักถึงความสำคัญของการทำ กิจกรรมและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ กิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อไป 5. เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ได้ฝึกฝนการทำงานอย่างมีระบบและให้เกิดความพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรม นิสิตต่างๆของสาขาวิชาต่อไป

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1.ให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 2.การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

เป้าหมายผลผลิต :

1. นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เรียนปรับความรู้พื้นฐานวิชาชีพ 2. นิสิตชั้นปีที่ 1 เกิดความรักสามัคคีในกลุ่มนิสิต 3. นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เกิดความรู้จักและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 4. นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป 5. นิสิตชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ได้ฝึกฝนการทำงานอย่างมีระบบและให้เกิดความพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรม นิสิตต่างๆของสาขาวิชาต่อไป

สถานที่จัดกิจกรรม :

(โดม)อาคารสงวนเสริมศรี

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง