ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว

โครงการ : กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

จังหวัดพะเยาถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า เมืองภูกามยาว หรือ พยาว มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีการอยู่ร่วมกันของคนจากชาติพันธุ์ต่าง ๆ ก่อให้เกิดศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากมาย ในแต่ละชุมชนจะมีกิจกรรม การดำเนินชีวิต การละเล่น ซึ่งเป็นภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมที่ใช้ประกอบ ในชีวิตประจำวัน งานพิธี และงานเทศกาลต่าง ๆ ที่แต่ละบ้านแต่ละชุมชนจัดขึ้น แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมจากต่างชาติหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้คนไทยห่างเหินจากภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นรากเหง้าของเราเอง ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่รู้ถึงสิ่งดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างสมมาแต่อดีต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดพะเยา จึงได้ร่วมมือกับ วัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานของท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ในการศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากชุมชนต่าง ๆ ในอำเภอเมือง และอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดพะเยา โดยข้อมูลที่ได้จะนำมาจัดทำเป็นแหล่งความรู้ และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอันดีงาม และเผยแพร่สู่สาธารณชน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการบันทึกองค์ความรู้และภูมิปัญญาให้คงอยู่ เพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญา ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบและซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นต่อ ๆ มาเห็นถึงความสวยงาม คุณค่า และความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน รวมถึงสามารถนำข้อมูลและความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ รายวิชาโครงงาน รายวิชาสัมมนา เป็นต้น

วัตถุประสงค์ :

1 เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของภูกามยาว โดยการศึกษาข้อมูล บันทึก เรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดพะเยา 2 เพื่อสร้างความเข้าใจและซาบซึ้งถึงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนภูกามยาว จังหวัดพะเยา ผ่านทางกิจกรรมพัฒนานิสิต 3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือกับชุมชนภูกามยาว จังหวัดพะเยา และเป็นแนวทางในการร่วมมือพัฒนางานด้านอื่น ๆ ของคณะร่วมกับชุมชนต่อไป

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

โครงการนี้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานของท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เพื่อหาข้อมูล ด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนที่มีประวัติอันยาวนาน จากนั้นทำการคัดเลือกองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เหมาะสม เพื่อทำการถ่ายทอดแก่ นิสิต บุคลากร และผู้สนใจ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญของชุมชน มาถ่ายทอดและเผยแพร่ อีกทั้งยังจัดทำเป็นสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่โดยกว้างขวาง

เป้าหมายผลผลิต :

ภายในมหาวิทยาลัย o นิสิต จำนวน...250...คน o บุคลากรสายวิชาการ จำนวน...5....คน o บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน.....10......คน รวม จำนวน....265....คน ? ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ) ตัวแทนจากชุมชนในอำเภอภูกามยาว ในจังหวัดพะเยา จำนวน.....10......คน รวม จำนวน.....10......คน รวมทั้งสิ้น จำนวน....275.......คน

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง